REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

Regulamin obowiązujący do umów zawartych przed dniem 25.12.2014 r. dostępny jest tutaj

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,  za pośrednictwem Serwisu, którego jest Administratorem, a także za pośrednictwem którego świadczy Usługi.

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie wobec podmiotów będących Przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 43¹ Kodeksu Cywilnego, oraz wobec Konsumentów w rozumieniu przepisu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.

Definicje:

 1. Administrator- Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  (kod: 03-918) przy ul. Łotewskiej 9a, NIP: 526-19-92-256, REGON: 012725225, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000098264, o kapitale zakładowym 200 000,00 zł opłaconym w całości, Nr rejestrowy BDO: 000008579, nr tel.: 2 518 29 29, adres e-mail: cok@wip.pl będący także usługodawcą i sprzedawcą Towarów;
 2. Ceny- udostępniana w Serwisie informacja o opłacie (cenie) należnej Administratorowi za Towary lub ewentualne inne Usługi świadczone odpłatnie za pośrednictwem Serwisu;
 3. Dni Robocze- dni tygodnia od poniedziałku do piątku  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 4. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy  i płatności;
 5. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.);
 6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Cywilnego);
 7. Eletter/Newsletter- Usługa bezpłatna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Administratora cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego w szczególności informacje o nowościach prawnych;
 8. Okres Rozliczeniowy - okres korzystania z Usług, za który pobierana jest opłata; w przypadku zakupu przez Użytkownika prenumeraty czasopisma lub innej publikacji za pośrednictwem Serwisu, jest to okres na jaki została zakupiona taka prenumerata;
 9. Regulamin- niniejszy regulamin, określający m.in. warunki i zasady korzystania z Serwisu, w tym zakupu Towarów za pośrednictwem Serwisu, oraz procedury reklamacyjnej;
 10. Serwis- platforma informatyczno-informacyjna funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet na Stronie Serwisu, stworzona i utrzymywana przez Administratora, pełniąca funkcje sprzedażowe w zakresie Usług płatnych,
 11. Towar- dobra, w tym produkty i Usługi, które można zamówić i kupić za pośrednictwem Serwisu,  w tym w szczególności publikacje,  publikacje aktualizowane, czasopisma, dostępy do portali, e-lettery, książki, płyty CD, płyty DVD, kasety VHS, e-booki;
 12. Umowa- umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Zawartości na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem;
 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru  zawierana albo zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem jako sprzedawcą  za pośrednictwem Serwisu;
 14. Usługi - treści i narzędzia udostępniane przez Administratora Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu oraz sprzedaż Towarów w Serwisie - na zasadach określonych  w Regulaminie;
 15. Usługa Elektroniczna - Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu, ;
 16. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.);
 17. Użytkownik- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 18. Zamówienie- oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usług odpłatnych, w tym Umowy Sprzedaży.
 19. Zawartość- wszelkie informacje, dane, elementy, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone i udostępnione w ramach Serwisu przez Administratora.

Rozdział I

Postanowienia ogólne:

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym prawa własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej i Zawartości, przysługują wyłącznie Administratorowi, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Serwis jest udostępniany za pośrednictwem sieci Internet i Strony Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Zawartości ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym  udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej  w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 1204, z późn. zm.).
 5. Zawartość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana w sposób prawnie wiążący pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 6. Wszystkie informacje zawarte na Stronie Serwisu odnoszące się do Towarów (łącznie z Cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Administratora obowiązuje kodeks dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171 poz. 1206, z późn. zm.) - dostępny na Stronie Serwisu.
 8. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00

Rozdział II

Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się Użytkownika z Zawartością i/lub zakupu Towaru. Takie korzystanie jest dobrowolne, nieodpłatne w zakresie samego zapoznania się z Zawartością i nie wymaga od Użytkownika poczynienia żadnych formalności. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania innych niż obecnie przewidziane , funkcjonalności Serwisu, z których korzystanie może być zależne od spełnienia określonych formalności lub warunków, w tym rejestracji. O powyższych okolicznościach, w tym o  zmianie Regulaminu w tym zakresie, Administrator poinformuje poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatów w tym zakresie na Stronie Serwisu.
 2. Korzystanie z Zawartości, może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości na użytek osobisty, wprost ze Strony Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 7 i nowsze, Firefox 2 i nowsze, Opera 9.27 i nowsze, Safari 3.12 i nowsze) z włączoną obsługę języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.045 bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
 4. Wymagane jest także posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 5. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz zgodnie z jego postanowieniami.
 6. Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Zawartości, poza uprawnieniem do korzystania z niej w sposób określony w Regulaminie.
 7. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Zawartości w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty.
 8. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Serwis i Zawartość, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisu i Zawartości; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na Zawartości poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 9. W ramach Serwisu mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne, w tym marketingowe, handlowe, promocyjne, w różnych formach, z zastrzeżeniem ust. 21.
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż zamieszczone w ramach Zawartości i Towarów informacje, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki, nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Administrator dokłada staranności w celu zamieszczania w Serwisie i w ramach Towarów informacji najbardziej aktualnych i pełnych,  tym niemniej Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, możliwość zastosowania się do takich wskazówek lub porad oraz skutki ich zastosowania. Użytkownik korzysta z Zawartości i treści zawartych w Towarach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 11. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.
 12. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub Zawartości lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 13. Zabronione jest uprawianie, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu.
 14. Administrator potwierdza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Serwisu, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających  z sieci Internet. Administrator zaleca unikanie korzystania z Serwisu przy użyciu nieznanych komputerów osobistych
 15. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Serwisu, w szczególności inny wygląd Serwisu, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy etc., bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Administratora do Użytkowników dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Administrator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Serwisu.

Rozdział III

Umowa

 1. Umowa o korzystanie z Serwisu w zakresie nieodpłatnym zostaje zawarta każdorazowo z chwilą skorzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 2. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta:
 1. Użytkownik informowany jest o odpłatności za Usługę na Stronie Serwisu oznaczeniem na przycisku służącym do złożenia Zamówienia o treści: "z obowiązkiem zapłaty".

Rozdział IV

Usługi

 1. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Administrator zastrzega sobie prawo do 5 godzinnych przerw serwisowych raz w tygodniu.
 3. Usługi polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom Zawartości drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu, a także na możliwości zakupu Towarów przez Użytkowników w ramach Serwisu.
 4. Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub bezpłatnie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania Użytkownikom dostępu do wybranych Usług świadczonych bezpłatnie.

Eletter/Newsletter

 1. Eletter/Newsletter jest Usługą bezpłatną, dostępną dla wszystkich Użytkowników, którzy podadzą swój adres e-mail za pośrednictwem przeznaczonego do tego Formularza zamieszczonego na Stronie Serwisu.
 2. Eletter/Newsletter jest przesyłany cyklicznie do Użytkowników, którzy dokonali jego subskrypcji,
 3. Możliwość korzystania przez Użytkowników z Elettera/Newslettera jest uwarunkowana posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 4. Dla skutecznego zakończenia procedury subskrypcji Elettera/Newslettera niezbędna jest następie aktywacja tej subskrypcji przez Użytkownika. W tym celu konieczne jest kliknięcie w link aktywacyjny przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail, w celu weryfikacji tego adresu.
 5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Elettera/Newslettera w sposób określony w jego treści.
 6. Każdy Eletter/Newsletter zawiera:

Rozdział V

Czas realizacji Zamówienia, warunki dostarczenia i Ceny Towaru

 1. Towar dostępny za pośrednictwem Serwisu może być oznaczony na Stronie Serwisu jako publikacja aktualizowana, sprzedawana w prenumeracie (dalej:"Publikacja Aktualizowana"),. W przypadku Publikacji Aktualizowanych Umowa Sprzedaży obejmuje również przesyłanie Użytkownikowi aktualizacji do tych Publikacji - przez okres zgodny z opisem Towaru w Serwisie. Obowiązujące: częstotliwość ukazywania się, Cena aktualizacji oraz warunki płatności - znajdują się w zamieszczonym na Stronie Serwisu opisie ww. Towaru.
 2. Umowa Sprzedaży Towaru, o którym  mowa w ust. 38,  dostępnego w prenumeracie zostaje zawarta na czas określony, tj. na okres prenumeraty przewidziany zgodnie z opisem Towaru w Serwisie. Czas obowiązywania takiej Umowy ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny taki sam okres, o ile Użytkownik nie wyrazi na piśmie przeciwnego oświadczenia woli najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy. Przy czym warunki Umowy, na jakich będzie ona kontynuowana w wyniku automatycznego przedłużenia okresu jej obowiązywania, nie mogą być mniej korzystne niż przewidziane w ramach pierwotnej Umowy, a w szczególności nie może się to wiązać dla Użytkownika będącego Konsumentem z jakimikolwiek ponoszonymi przez niego zwiększonymi kosztami. Niezależnie od tego Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę w zakresie prenumeraty po automatycznym przedłużeniu okresu obowiązywania tej Umowy, za miesięcznym terminem wypowiedzenia, przesyłając Administratorowi stosowne oświadczenie na piśmie na adres: 05-070 Sulejówek ul. Paderewskiego 167, telefonicznie na numer 022 518 29 29, lub e-mailowo na adres cok@wip.pl.
 3. Administrator poinformuje Użytkownika o zmianach związanych z przesyłaniem Publikacji Aktualizowanych, w tym o zmianach Cen tych aktualizacji lub częstotliwości ich ukazywania się. W przypadku zaistnienia ww. zmian, Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w zakresie przesyłania aktualizacji w trybie natychmiastowym. W przypadku wypowiedzenia Umowy dotyczącej Publikacji Aktualizowanej Użytkownik zobowiązany jest rozliczyć się z Administratorem za otrzymane Publikacje Aktualizowane.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie w przypadku gdy zamówiony Towar jest dostępny u Administratora. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Użytkownik otrzymuje stosowną informację o anulowaniu Zamówienia w zakresie w jakim z powyższego względu nie może ono być zrealizowane.
 5. Termin realizacji Zamówienia rozumiany jako czas, w którym Administrator skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania, wynosi do 14 dni od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne, w tym za działania i zaniechania pomiotów świadczących usługi pocztowe, przewozowe, kurierskie czy internetowe.
 7. W przypadku opóźnienia płatności za daną aktualizację Publikacji Aktualizowanej Administrator może wstrzymać się z przesyłaniem kolejnych aktualizacji do czasu otrzymania należnej płatności.
 8. Administrator rezerwuje sobie prawo do zaprzestania wydawania każdej z Publikacji Aktualizowanych, o czym poinformuje Użytkowników, którzy zawarli Umowę Sprzedaży o dostarczanie tej Publikacji Aktualizowanej zgodnie z Regulaminem i ewentualnie zaproponuje Użytkownikowi otrzymywanie innej zbliżonej tematycznie publikacji.
 9. Wszystkie Ceny Towarów zamieszczone na Stronie Serwisu podawane są  w złotych, jako Ceny brutto, tj. z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT. Cena podana przy danym Towarze jest wiążąca dla Użytkownika w chwili złożenia Zamówienia,  z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 40 i 41 Regulaminu. W podsumowaniu złożonego Zamówienia, a także w treści wystawionej faktury  podane są również Ceny netto Towarów (ceny brutto po odjęciu obowiązujących stawek podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz stawka podatku uwzględnionego w Cenie brutto.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Cen Towarów znajdujących na Stronie Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą Ceny.
 11. Dostawa Towarów jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru są wskazane na Stronie Serwisu .

Formy płatności

 1. W ramach funkcjonowania Serwisu  możliwa jest następująca forma płatności:
 1. Użytkownicy dokonujący zakupów w Serwisie wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu z ich strony. Standardowo wystawiana jest faktura, która jest dowodem zakupu.
 2. Użytkownicy będący Konsumentami mogą wstrzymać się z zapłatą do chwili otrzymania Towaru.

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Użytkownikom nabywającym Towary jako Konsumenci przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży (zrezygnowania z Towaru) bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru do Administratora na adres wskazany w ust. 53, gdy taki zwrot jest wymagany w danym przypadku - w terminie 14 dni od daty: wydania Towaru objętego Zamówieniem (odebrania przesyłki), a w przypadku rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach - od daty objęcia przez Konsumenta w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, zaś w przypadku gdy Umowa Sprzedaży dotyczy regularnego dostarczania Towaru przez czas oznaczony (np. w przypadku zamówienia prenumeraty czasopism lub Publikacji Aktualizowanych) - od daty objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy w ramach dostarczania takiego Towaru.
 2. Do odstąpienia od Umowy konieczne jest wysłanie do Administratora na adres: ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek, najpóźniej w ostatnim dniu terminu wskazanego w ust. 52, stosownego oświadczenia wraz z Towarem, z którego Użytkownik rezygnuje oraz otrzymanym paragonem/fakturą. Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży dostępny jest pod tym linkiem http://regulamin.wip.pl/odstapienie/formularz_odstapienia.docx
 3. Administrator niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta przy dokonywaniu zakupu Towaru.
 4. Zwracane Towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Podlegający obowiązkowi zwrotu Towar należy odesłać nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży na adres: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 167, 05-70 Sulejówek. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym poniesionych przez niego kosztów dostarczenia mu Towaru. Administrator jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kosztów dostarczenia mu Towaru  tylko do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Administratora w ramach Serwisu.
 7. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności Konsumentowi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki Konsument wybrał przy dokonywaniu zakupu Towaru.
 8. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 52, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów:

Rozdział VI

Ebook - zasady udostępniania, wymagania techniczne i technologiczne

 1. Odczyt treści Ebooka jest możliwy na urządzeniach takich jak: komputer, czytniki książek elektronicznych, tablety, telefony. Wszystkie Ebooki dostępne w Serwisie zabezpieczone są watermarkiem. Watermarkowanie to metoda znakowania plików w środku treści. Zabezpieczenie to jest realizowane dla danego Użytkownika, co pozwala szybko identyfikować Użytkownika. Metoda Watermarka nie wymaga od Użytkownika instalowania żadnych dodatkowych programów. Oznacza to, że Ebook taki można odczytywać na różnych nośnikach.
 2. Jeżeli chodzi o dane dotyczące nośników, Administrator poleca następujące aplikacje:
 1. Dla odczytania Ebooka na komputerze trzeba mieć jeden z poniższych programów:
 1. PDF to Ebooki zapisane w formacie PDF. Można je pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np. e-czytnik, komputer osobisty) wyposażone w oprogramowanie pozwalające na czytanie plików PDF (np. Adobe Reader).
 1. Ebook jest dostępny dla Użytkownika:
 1. Wszystkie Ebooki są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w  Regulaminie.
 2. Użytkownik prawo korzystać z zakupionych Ebooków na zasadzie niewyłącznej licencji udzielonej na czas nieoznaczony, jedynie na własny użytek i nie może udostępniać Ebooków innym osobom, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Użytkownik w szczególności nie jest uprawniony do:
 1. W przypadku wykorzystywania przez Użytkownika Ebooków niezgodnie z prawem Administrator może skierować wobec Użytkownika wszelkie przysługujące Administratorowi zgodnie z obowiązującym prawem roszczenia z tego tytułu.

Rozdział VII

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe

Rozdział VIII

Reklamacje

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Administratora lub niezrealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora.
 2. Administrator zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi Towar bez wad i ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 3. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
 4. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 5. Administrator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Użytkownikowi.
 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna Towaru została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 7. Administrator jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Użytkownika, lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Sprawdzenie stanu przesyłki z Towarem i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Administratorowi rozpatrzenie reklamacji.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Administrator niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Administratora albo Administrator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Użytkownik może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Administratora usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Administratora.
 11. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji m.in. w przypadku gdy Towar obarczony jest jedną z następujących wad:
 1. Reklamacja dotycząca Towaru powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek, wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem jego zakupu w Sklepie Internetowym. W przypadku Publikacji Aktualizowanych przedmiotem reklamacji może być zarówno wydanie podstawowe jak  i każda z jego aktualizacji.
 2. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Administrator zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenie reklamacji przez Użytkownika.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Administrator zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 5. Użytkownik realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Administratora dostarczy mu wadliwy Towar  na adres wskazany w  ust. 101  Regulaminu.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz problemy  z korzystaniem z Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail:cok@wip.pl, z zastrzeżeniem ust. 101, z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Użytkownika wnoszącego reklamację.
 7. Każda reklamacja złożona przez Użytkownika powinna zawierać następujące elementy:
 1. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 Dni Roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowy sposób, określony w ust. 101 i spełniającej wymogi wskazane w ust. 107. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji - z zastrzeżeniem ust. 110.
 3. Jeżeli Konsument składa reklamację z tytułu rękojmi, w której żąda: naprawy Towaru, wymiany Towaru na nowy, wolny od wad, obniżenia Ceny - rozpatrzenie reklamacji i powiadomienie Konsumenta o jej przyjęciu bądź odrzuceniu następuje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji. Niewywiązanie się przez Administratora z powyższego obowiązku oznacza, że uznał on takie żądanie za uzasadnione.
 4. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Użytkownika, Administrator wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika lub w formie pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres do korespondencji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może też być udzielona przez Administratora lub przedstawiciela Administratora bezpośrednio Użytkownikowi drogą telefoniczną.
 5. W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Administratora odpowiedzi na złożoną reklamację, Użytkownik wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Użytkownika uprawnia Administratora do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.
 6. W przypadku braku akceptacji Użytkownika odnośnie propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust. 111, i podania przez Użytkownika przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym - Administrator ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Administratora na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna.
 7. W przypadku ostatecznego uznania reklamacji za nieuzasadnioną, Administrator przekaże Użytkownikowi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeśle na nasz koszt Administratora reklamowany Towar.
 8. Różnice pomiędzy wizualizacją Towaru dostępnego w Serwisie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Użytkownika (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru.

Rozdział IX

Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku gdy Użytkownik lub inna osoba uzna, iż zamieszczenie Zawartości w ramach Serwisu zostało dokonane z naruszeniem prawa, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, uczuć, moralności, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know-how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie przyjętego zobowiązania, może powiadomić Administratora o potencjalnym naruszeniu.
 2. Administrator powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje działania mające na celu weryfikację i usunięcie z Serwisu Zawartości w zakresie o którym mowa w ust 116, będących przyczyną naruszenia.
 3. Administratora uznaje się za powiadomionego o zgłoszeniu zawiadomienia o naruszeniu, o którym mowa powyżej jeśli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
 1. Administrator powiadomiony w sposób opisany w ust. 118, przeanalizuje zawiadomienie i po stwierdzeniu jego zasadności, usunie kwestionowaną Zawartość z Serwisu.
 2. W przypadkach oczywistego naruszenia, zawiadomienia mogą być składane w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: cok@wip.pl. Zawiadomienie takie powinno zawierać wszystkie elementy opisane w ust. 118, z wyłączeniem własnoręcznego podpisu zawiadamiającego. Niezbędne upoważnienia lub dokumenty mogą być załączone w formacie PDF.
 3. Administrator może, przed ostatecznym rozpatrzeniem zawiadomienia, zwrócić się o uzupełnienie zawiadomienia lub o złożenie dalszych wyjaśnień, a w przypadku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 120, może zażądać złożenia zawiadomienia, o którym w ust. 118.

Rozdział X

Odpowiedzialność

 1. Administrator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług Serwisu i udostępnianiu Serwisu, jeśli ich powodem jest:
 1. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Stronie Internetowej Serwisu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności w przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych, czy  za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) loginu lub Hasła. Administrator zapewnia możliwość odzyskania Hasła przez Użytkownika.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu, jak również za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Formularzy generowanych z wykorzystaniem Serwisu.
 5. Administrator ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika niebędącego Konsumentem w granicach rzeczywistej straty poniesionej (damnum emergens) przez Użytkownika.
 6. W przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie którejkolwiek z Umów stanowi zarazem czyn niedozwolony, odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności kontraktowej, określonej w Regulaminie.
 7. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych Towarów i Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 3. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od tego, dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się  z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 138. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub z Serwisu. W przypadku Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego zmiany Regulaminu mogą być spowodowane w szczególności: zmianą w sposobach dokonywania płatności, zmianą sposobu realizacji dostawy Towaru.
 5. O treści zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora najpóźniej na miesiąc przed jej wprowadzeniem, poprzez umieszczenie przez Administratora na głównej Stronie Internetowej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej Stronie Internetowej Serwisu przez co najmniej miesiąc
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym przedmiocie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Zamówienia na Towary złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, podlegają realizacji według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia takiego zamówienia.
 8. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora, ani zmiana danych Administratora wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
 9. Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając na Stronie Internetowej Serwisu stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.
 10. W zakresie nie uregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze do tej ustawy, ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także Ustawy o prawach konsumenta.
 11. Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 12. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Użytkownika.
 13. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu,  Umowy lub Umowy Sprzedaży, jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu,  Umowy lub Umowy Sprzedaży, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, a w odniesieniu do Konsumentów przez sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 101).
 14. Zamówienia złożone skutecznie przed datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie przepisów prawa i postanowień regulaminu obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

Regulamin obowiązujący do 25 grudnia 2014 roku